Khutbah di Tatar Sunda

Dalam majalah cupumanik, Ajip Rosidi mengingatkan para khatib. Menurutnya, dengan tidak menggunakan bahasa sunda dalam khutbahnya di tatar sunda, secara tidak langsung para khatib dan da’I punya andil besar dalam “Membunuh” Bahasa Sunda.

Para khatib dan da’I (orang sunda) termasuk pengurus masjid sepertinya noyod atau jorjoran memenuhi dalih bahwa tidak semua jemaah mengerti bahasa sunda. Atau mungkin tidak ingin dicap sebagai khatib atau da’I primordialisme, kedaerahan, atau sebutan lainnya yang intinya tidak memiliki rasa nasionalisme. Apakah untuk memperlihatkan rasa kebangsaan harus meninggalkan bahasanya (sunda) sendiri?. Menurut ajip Rosidi untuk memperlihatkan rasa kebangsaan tidak selamanya harus berbahasa Indonesia. Surat kabar bahasa sunda “Sipatahoenan” pada waktu sebelum perang pun digolongkan sebagai surat kabar nasional, sebab isinya memperlihatkan rasa kebangsaan. Terangnya, untuk jadi orang Indonesia tidak perlu berhenti menjadi orang sunda.

Di masjid-masjid yang ada di bandung sudah jarang kita dengar khutbah dengan menggunakan bahasa sunda. Sangat aneh, memang, bila sikap Ulama dan Khathib di masjid yang ada di lingkungan tatar sunda lebih cenderung tidak menggunakan bahasa sunda dalam khotbah jum’atnya. Tentu saja masih ada khatib yang menggunakan bahasa sunda dalam khutbahnya, tapi sayang hanya sebatas di daerah pinggiran, seperti parongpong, gunung halu, dan lain sebagainya. Padahal bila khutbah di tatar sunda disampaikan dengan bahasa sunda, sangat mungkin aan lebih meresap dan menyentuh relung hati yang paling dalam.

Agama tidak semata-mata urusan akal (logika), melainkan juga menembus batas rasa (emosi). Karena itu, akan lain gregetnya bila disampaikan dengan bahasa ibu. Benar, bahasa ibu itu penting. Nyatanya, UNESCO dan PBB yang bergerak di bidang pendidikan. Penghormatan itu ditandai dengan diperingatinya “Mother Tongue day” setiap bulan februari.

Kenyataan bahwa bahasa ibu akan lebih meresap kedalam batin orang banyak, sangat disadari oleh para pendeta dan pastor. Banyak diantara mereka yang mempelajari bahasa Ibu untuk kepentingan kebaktian dan missa. Kenyataan ini memang sangat kontras. golongan mayoritas tampak cenderung mengabaikan bahasa Sunda. Sebaliknya golongan minoritas justru menggunakannya. Janganlah heran bila dibeberapa daerah banyak gereja atu kelenteng di jawa barat yang justru aktif menggunakan bahasa sunda dalam seluruh kegiatan ibadahnya.

Melihat kenyataan semakin langkanya khotbah berbahasa sunda, kita akan teringat dan merindukan da’I atau khatib sekaliber KH. Drs. Abdul Ghazali (Alm) atau lebih terkenal dengan sebutan Kiai Ghozali. Bagi umat islam jawa barat, beliau adalah sosok mubaligh yang sangat dirasakan manfaat risalahnya melalui bahasa sunda. Beliau sangat piawai memanfaatkan psikologi massa dalam dakwahnya. Dengan bahasa sundanya yang khas, beliau telah diterima semua golongan. Tidak heran dari ke khasannya itu lahir suatu jargon melegenda seperti yang di ungkapkan oleh si Cepot. Karunya….nya.!

Selama puluhan tahun berkecimpung menyebarkan risalahnya. Kiai Ghozali tidak henti-hentinya menggunakan bahasa sunda. Beliau sering menyebut bahasa sunda dengan bahasa “padesaan”, malah mengaku bangga dirinya disebut “ulama padesaan”. Ulama yang setiap grak-gerik langkah serta ucapannya dimengerti dan dipahami oleh masyarakat pedesaan. Bahasanya tidak muluk-muluk, tidak untuk gagah-gagahan supaya member kesan hebat. Gaya bahasa Kiai Ghozali sangat realistis, beliau tampaknya sangat konsisten dan menyadari bahwa objek dakwah di jawa barat lebih di dominasi orang-orang yang mengerti dan memahami bahasa sunda.

Apakah benar masyarakat sunda sudah tidak mampu atau teu bareukieun deui menerima penerangan dalam bahasa sunda? Sehingga dalam acara-acara yang dihadiri mayoritas orang sunda harus menggunakan bahasa lain? Atau jangan-jangan rendahnya atau tiadanya kemauan para khatib dan da’i (orang sunda) menyampaikan risalah dengan media bahasa sunda. Lantaran khawatir pesanan. Dengan menyampaikan risalah menggunakan bahasa sunda mereka merasa seolah-olah dibatasi ruang geraknya.

BAHASA SUNDA

Dina majalah cupumanik, Ajip Rosidi ngingetkeun para khatib. Ceuk manéhna, kalawan henteu ngagunakeun basa sunda dina khutbahna di tatar sunda, sacara henteu langsung para khatib sarta da’I boga andil badag dina “Maéhan” Basa Sunda.

Para khatib sarta da’I (jelema sunda) kaasup pangurus masjid jigana noyod atawa jorjoran minuhan dalih yén henteu kabéh jamaah ngarti basa sunda. Atawa meureun henteu hayang dicap minangka khatib atawa da’I primordialisme, kedaerahan, atawa sebutan séjénna anu intina henteu ngabogaan rasa nasionalisme. Naha pikeun nempokeun rasa kabangsaan kudu ninggalkeun basana (sunda) sorangan?. Nurutkeun ajip Rosidi pikeun nempokeun rasa kabangsaan henteu salawasna kudu make bahasa Indonésia. Serat kabar basa sunda “Sipatahoenan” dina wayah saméméh perang ogé digolongkan minangka serat kabar nasional, sabab eusina nempokeun rasa kabangsaan. Cenah, pikeun jadi urang Indonésia henteu perlu ngandeg jadi jelema sunda.

Di masjid-masjid anu aya di bandung geus arang urang déngé khutbah kalawan ngagunakeun basa sunda. Pohara ahéng, memang, lamun dangong Ajengan sarta Khathib di masjid anu aya di lingkungan tatar sunda leuwih condong henteu ngagunakeun basa sunda dina khotbah jum’atna. Tangtu waé masih aya khatib anu ngagunakeun basa sunda dina khutbahnya, tapi nyaah ngan sawates di wewengkon pinggiran, kawas parongpong, gunung halu, sarta séjén sajabana. Padahal lamun khutbah di tatar sunda ditepikeun kalawan basa sunda, pohara meureun bakal leuwih asup sarta nyabak kana relung haté anu paling jero.

Agama henteu sawates urusan uteuk (logika), ngalainkeun ogé nembus wates rasa (emosi). Alatan éta, baris séjén gregetna lamun ditepikeun kalawan basa indung. Bener, basa indung éta penting. Nyatana, UNESCO sarta PBB anu usik di widang atikan. Panghormatan éta ditandaan kalawan ngamumule “Mother Tongue day” saban bulan pebruari.

Kanyataan yén basa ibu baris leuwih meresap kadina batin jelema loba, pohara disadari ku para pendeta sarta pastor. Loba diantara maranéhanana anu duajar basa Indung pikeun kapentingan kebaktian sarta missa. Kanyataan ieu memang pohara kontras. golongan mayoritas kasampak condong teu malire basa Sunda. Sabalikna golongan minoritas malahan maké. Ulah heran lamun disawatara wewengkon loba gereja atu kelenteng di jawa kulon anu malahan aktip ngagunakeun basa sunda dina sakumna kagiatan ibadahnya.

Nempo kanyataan beuki langkana khotbah make bahasa sunda, urang baris kainget sarta sono kana da’I atawa khatib sakaliber KH. Drs. Abdul Ghazali (Alm) atawa leuwih kaceluk kalawan sebutan Kiai Ghozali. Pikeun umat islam jawa kulon, anjeunna nyaéta sosok mubaligh anu pohara dirasakeun mangpaat risalahnya ngaliwatan basa sunda. Anjeunna pohara piawai ngamangpaatkeun psikologi massa dina dakwahna. Kalawan basa sundana anu has, anjeunna geus ditarima kabéh golongan. Henteu heran ti ka khasanna éta lahir hiji jargon ngalegenda kawas anu di ungkapkan ku si Cepot. Karunya….nya.!

Salila puluhan warsih ancrub nyebarkeun risalahna. Kiai Ghozali henteu uereun ngagunakeun basa sunda. Anjeunna mindeng nyebutkeun basa sunda kalawan basa “padesaan”, kalahka ngaku reueus dirina disebut “ajengan padesaan”. Ajengan anu saban gerak-gerik léngkah sarta kedalanana dipikaharti sarta dipahaman ku masarakat pilemburan. Basana henteu muluk-muluk, henteu pikeun gagah-gagahan sangkan member gambaran hébat. Gaya basa Kiai Ghozali pohara realistis, anjeunna kasampak pohara konsisten sarta nyadar yén objek dakwah di jawa kulon leuwih di dominasi jalma-jalma anu mengerti sarta nyurtian basa sunda.

Naha bener masarakat sunda geus henteu sanggup atawa teu bareukieun deui narima penerangan dina basa sunda? Ku kituna dina acara-acara anu dihadiran mayoritas jelema sunda kudu ngagunakeun basa séjén? Atawa boa-boa pendékna atawa euweuhna kemauan para khatib sarta da’i (jelema sunda) nepikeun risalah kalawan média basa sunda. Lantaran salempang pesenan. Kalawan nepikeun risalah ngagunakeun basa sunda maranéhanana ngarasa seolah-olah diwatesan rohang unggut manéhna.

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

 • Kalender

  • Februari 2010
   S S R K J S M
   « Des    
   1234567
   891011121314
   15161718192021
   22232425262728
 • Cari